O NÁS

VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o. pri výkone svojej činnosti kladie najväčší dôraz na vysokú odbornosť, kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovaných služieb ako aj etiku, diskrétnosť a blízky kontakt s klientom s cieľom okamžitej reakcie na jeho požiadavky počas organizovania dobrovoľnej dražby s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti klienta.

Obchodná spoločnosť VIAM – dražobná spoločnosť, s.r.o. vznikla  ako vysoko  špecializovaný subjekt so zameraním na organizovanie verejných dobrovoľných dražieb v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení neskorších predpisov s cieľom uspokojiť pohľadávky záložných veriteľov, teda uhradenie rôznych nedoplatkov a pozdĺžností, ktoré neplatiči voči záložným veriteľom  majú.

>> viac info

PORTFÓLIO

VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o., zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby
 • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia
 • poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
 • Speňažovanie majetku formou vykonania dobrovoľnej dražby ( § 92 ods.1, písm. b, zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii )
 • Prevod vlastníctva majetku obce formou dobrovoľnej dražby
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • možnosť odkúpenia pohľadávok

>> viac info

Ak máte záujem o dražbu neváhajte nás kontaktovať na mobile 0907 337 779, 0908 896 625 alebo emaily viamdrazobna@gmail.com

KONTAKTY