PRIPRAVUJEME DRAŽBU POZEMKOV V OBCI BLAŽOVCE

Pripravujeme dražbu pozemkov uvedených na liste vlastníctva 205: Pozemok označený ako pracela reg. ,,C“ KN č.12/5, o výmere 527m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 231/3, o výmere 24 085m2, druh pozemku: orná pôda Pozemok označený ako parcela

PRIPRAVUJEME DRAŽBU LESNÝCH POZEMKOV

Pripravujeme dražbu lesných pozemkov na nasledujúcich listoch vlastníctva: LV č. 979, 973. Katastrálne územie: Kračúnovce Okres: Svidník Pripravujeme dražbu trvalých trávnatých porastoch na nasledujúcich listoch vlastníctva: LV č. 1254, 980. Katastrálne územie: Kračúnovce Okres: Svidník   V prípade záujmu nás