Dátum konania dražby: 29.09.2023

Čas otvorenia  dražby: 13.00 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Miesto konania dražby: Denný stacionár Vrakuňa, Čiernovodská 25, 821 07 Vrakuňa, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

– byt č. 19, nachádzajúci sa na 4. poschodí bytového domu na ul. Kukučínova, súpisné číslo: 997 vchod: 40,  zapísaný na LV č. 3561, nachádzajúci sa na parcele registra „C, parcelné číslo 12201/1 o výmere 287 m2. Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 997 evidovanej na pozemku parcelné číslo 12201/1, a parcelné číslo: 12201/2, o výmere 286m2. Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 997 evidovanej na pozemku parcelné číslo 12201/2. Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5222/340256, katastrálne územie: Nové Mesto, obec: Bratislava-Nové Mesto, okres: Nové Mesto, Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor

Opis predmetu dražby:

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 4.poschodí. Evidovaná podlahová plocha bytu podľa správcu bytového domu je vedená aj v podieloch na LV, čo predstavuje výmeru 52,22 m2.

Najnižšie podanie: 163.000 eur

Minimálne prihodenie: 1.000 eur

Dražobná zábezpeka: 3.000 eur

DRAŽBA! 2 – izbový byt na 4.poschodí v Bratislave, ul. Kukučínova 40!