Dátum konania dražby: 24.06.2024

Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Miesto konania dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné

Predmet dražby:

byt č.10 na 1. poschodí bytového domu ul. Mocsáryho , súpisné číslo: 784, vchod: 8, zapísaný na LV č. 2908, nachádzajúci sa na parcele 1233/2 o výmere 532m2, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 784 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1233/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6256/114421, katastrálne územie: Fiľakovo, obec: Fiľakovo, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec, Katastrálny odbor.

Opis predmetu dražby:

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivníc. Zameraná podlahová plocha bytu je 55,66 m2. Byt je v pôvodnom stave previedla sa len výmena podláh za plávajúce.

Najnižšie podanie: 28.700 eur.

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka: 1.000 eur

DRAŽBA! 2-izbový byt na ul. Mocsáryho 784/8 vo FIĽAKOVE!