Dátum konania dražby:  05.10.2022

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

Opakovanie dražby: opakovaná dražba

Predmet dražby: uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí – II. NP. Vo výpočte sa vychádza z evidovanej výmery z listu vlastníctva a s bytom v pôvodnom stave. Zameraná podlahová plocha bytu je 54,53 m2.

Ohodnotenie: 46.900 eur

Najnižšie podanie46.900 eur

Minimálne prihodenie: 500 eur

Výška dražobnej zábezpeky: 5.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 27. septembra 2022 o 10.00. hod.
Obhliadka 2: dňa 28.septembra 2022 o 15.00. hod.

VYDRAŽENÉ! 2-izbový byt v Humennom, ul. Vihorlatská 1724/3! VYDRAŽENÉ!