Dátum konania dražby:  11.decembra 2023

Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod

Opakovanie dražbyopakovaná dražba

Miesto konania dražby: 

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01, Lučenec, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,   Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

– byt č.6 na 3. poschodí bytového domu ul. Farská Lúka , súpisné číslo: 1633, vchod: 86, zapísaný na LV č. 3048, nachádzajúci sa na parcele 2943/4 o výmere 1215 m2, právny vzťah k stavbe  súpisné číslo 1633 evidovaný na pozemku  parcelné číslo 2943/4,Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7204/696481, katastrálne územie: Fiľakovo, obec: Fiľakovo, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec, Katastrálny odbor.

Opis predmetu dražby:

-Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí – IV. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne a WC. Evidovaná podlahová plocha bytu je 72,04 m2. Vo výpočte sa uvažuje s bytom v pôvodnom stave.

Najnižšie podanie: 39.000 eur

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka: 1.000 eur

 

 

OPAKOVANÁ DRAŽBA! 3- IZBOVÝ BYT NA UL. FARSKÁ LÚKA 1633/86, FIĽAKOVO!