Dátum konania dražby: 05.04.2024

Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod

Opakovanie dražby: prvá dražba

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

– byt č. 10 na 1. poschodí bytového domu na ul. Gorkého, súpisné číslo: 470, vchod: 2, zapísaný na LV č. 2189, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 561/1 pod stavbou s.č. 470 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2683, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 561/2 pod stavbou s.č. 470 nie je evidovaný na liste vlastníctva, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 562/1 pod stavbou s.č. 470 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2683, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 562/2 pod stavbou s.č. 470 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2683, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 563/1 pod stavbou s.č. 470 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2683, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 563/2 pod stavbou s.č. 470 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2683, Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 563/3 pod stavbou s.č. 470 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2683, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 5987/151138, katastrálne územie: Medzilaborce, obec: Medzilaborce, okres: Medzilaborce, Okresný úrad: Medzilaborce, Katastrálny odbor, – pozemok evidovaný na LV 2683, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 561/1 o výmere 161 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 470 evidovanej na pozemku parcelné číslo 561/1 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2189, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 562/1 o výmere 174 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 470 evidovanej na pozemku parcelné číslo 562/1 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2189, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 562/2 o výmere 43 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 470 evidovanej na pozemku parcelné číslo 562/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2189, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 563/1 o výmere 194 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 470 evidovanej na pozemku parcelné číslo 563/1 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2189, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 563/2 o výmere 25 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 470 evidovanej na pozemku parcelné číslo 563/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2189, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 563/3 o výmere 8 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 470 evidovanej na pozemku parcelné číslo 563/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2189. Spoluvlastnícky podiel na pozemku:5987/151138, katastrálne územie: Medzilaborce, obec: Medzilaborce, okres: Medzilaborce, Okresný úrad: Medzilaborce, Katastrálny odbor.

Opis predmetu dražby:

-Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí – II. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 55,19 m2.

Najnižšie podanie: 26.100 eur. 

Minimálne prihodenie: 500 eur. 

Dražobná zábezpeka: 1.000 eur. 

 

VYDRAŽENÉ! 3 – izbový byt na ul. Gorkého 470/2 v Medzilaborciach!