Dátum konania dražby: 13.07.2023

Čas otvorenia  dražby: 10.30 hod

Opakovanie dražby: prvá dražba

Miesto konania dražby:

Mestský úrad Tlmače, Námestie odborárov č.10, 935 21 Tlmače-Lipník priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

– byt č. 7 na 1. poschodí bytového domu na ul. Lipová, súpisné číslo: 69, vchod: 11, zapísaný na LV č. 815, nachádzajúci sa na parcele číslo 5999/538 o výmere 362 m2, Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 69 evidovanej na pozemku parcelné číslo 5999/538.  Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7572/241980, katastrálne územie: Tlmače, obec: Tlmače, okres: Levice, Okresný úrad Levice, Katastrálny odbor

Opis predmetu dražby:

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1poschodí – II. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 69,66 m2. Byt je rekonštruovaný – výmena kuchynskej linky, výmena okien, rekonštrukcia kúpeľne – (nové obklady, dlažby, zariaďovacie predmety), výmena podláh za plávajúce.

Najnižšie podanie: 58.400,00 eur

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka:  1.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 03.júla 2023 o 11.15. hod.

Obhliadka 2: dňa 04.júla 2023 o 14.15. hod.

UPUSTENÉ! 3- izbový byt na ul. Lipová 69/11 v Tlmačoch! UPUSTENÉ!