Dátum konania dražby: 21.06.2024

Čas otvorenia  dražby: 11.30 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Miesto konania dražby:

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, ulica F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, v miestnosti č. 2.05 na II. NP, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

– byt č. 10 na 6. poschodí bytového domu na ul. Majerská 923/2, súpisné číslo: 30923, vchod: 2, zapísaný na LV č. 7510, nachádzajúci sa na parcele č. 6652/4 o výmere 1192 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30923 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/4 Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30924 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/4 a parcelne číslo 6652/5 o výmere 791 m2, Zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30923 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/5 Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30924 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/5, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 72/7186, katastrálne územie: Prievidza, obec: Prievidza, okres: Prievidza, Okresný úrad Prievidza, Katastrálny odbor

Opis predmetu dražby:

Vzhľadom na nemožnosť vykonať podrobnú obhliadku bytu č.10 v bytovom dome č.s.30923 a neposkytnuté informácie znalec v tejto časti výpočtu stanovil ohodnotenie len bytu v pôvodnom stave a s poskytnutými výmerami od správcu bytového domu. Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 6.poschodí. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.

Najnižšie podanie: 87.500 eur.

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka: 3.000 eur

DRAŽBA! 3-izbový byt na ul.Majerská 30923/2 v PRIEVIDZI!