Dátum konania dražby:  11.04.2023

Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod.

Opakovanie dražby: prvá dražba

Miesto konania dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec, priebeh opakovanej dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné

Predmet dražby:

-byt č. 15 na prízemí bytového domu ul. Železničná, súpisné číslo: 1190, vchod: 38, zapísaný na LV č. 2933, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 2164 o výmere 655 m2, Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1190 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2164,Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 10015/156534, katastrálne územie: Fiľakovo, obec: Fiľakovo, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec, Katastrálny odbor. Uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí – I. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.

Najnižšie podanie:  4.450,00 eur.

Minimálne prihodenie: 100,00 eur

Dražobná zábezpeka:  1.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

 

!VYDRAŽENÉ! 3-izbový byt vo Fiľakove ul. Železničná 1190/38! VYDRAŽENÉ!