Dátum konania dražby: 13.07.2023

Čas otvorenia  dražba: opakovaná dražba

Miesto konania dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec

Predmet dražby:

-byt č. 30 na 1.poschodí bytového domu ul. P.O. Hviezdoslavova, súpisné číslo: 815, vchod: 5, zapísaný na LV č. 2121, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1506 o výmere 952 m2, Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 815 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1506 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2121. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 81/5705, katastrálne územie: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, okres: Veľký Krtíš, Okresný úrad Veľký Krtíš, Katastrálny odbor

Opis predmetu dražby:

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí – VIII. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Zameraná podlahová plocha bytu je 81,94 m2. Byt je v pôvodnom stave.

Najnižšie podanie: 47. 700,00 eur

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka:  1.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 12.júna 2023 o 11.15. hod.

Obhliadka 2: dňa 13.júna 2023 o 14.15. hod.

!VYDRAŽENÉ! 3 – Izbový byt vo Veľkom Krtíši, ul. P.O. Hviezdoslavova, 815/5!