Dátum konania dražby: 20.06.2024

Čas otvorenia  dražby: 10.00 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Predmet dražby:

Predmet dražby. Predmetom dražby je súbor pozemkov (intravilán) a to :

– pozemok, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 181, pre k.ú. Štrba, nachádzajúci sa na parcele registra ,,E“ evidované na mape určeného operátu,1056/3 o výmere 2986 m2 spoluvlastnícky podiel k  pozemkom: 1/6, katastrálne územie: Štrba, obec: Štrba, okres: Poprad, Okresný úrad Poprad vo vlastníctve úpadcu.

– pozemok, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 4502, Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parcelné číslo 1076/8 o výmere 2872 m2, Druh pozemku orná pôda, spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 9/540, katastrálne územie: Štrba, obec: Štrba, okres: Poprad, Okresný úrad Poprad vo vlastníctve úpadcu.

Opis predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú na parc. CKN č.1056/3 a 1076/8 v k.ú. Štrba, obec Štrba, okres Poprad.

Opis stavu predmetu dražby:

 LV č. 181 – Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce.

Bolo stanovené jednotkovou hodnotou, že pozemok pre obec Štrba ako 55% z hodnoty ceny pozemku pre mesto Vysoké Tatry, keďže sa jedná o lokalitu vzdialenú cca 20 km od centra mesta Vysoké Tatry a jedná sa o atraktívnu lokalitu.

LV č.4502 – Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce.

Bolo stanovené jednotkovou hodnotou, že pozemok pre obec Štrba ako 60% z hodnoty ceny pozemku pre mesto Vysoké Tatry, keďže sa jedná o lokalitu vzdialenú cca 20 km od centra mesta Vysoké Tatry a jedná sa o atraktívnu lokalitu.

Miesto konania dražby:

Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Najnižšie podanie: 6.900 eur.

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka: 1.000 eur

 

DRAŽBA! Intravilán – pozemky v Štrbe!