NOVÉ!!! DRAŽBA! 1 izbový byt na 1. poschodí na ul. Študentská 1467/30 v SNINE!

 • Dátum konania dražby: 03.09.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 09.15 
 • Miesto konania:: Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č. 5066/108 v Snine. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1956. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS: Murovaný bytový dom je riešený ako podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na západ. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý sedlovou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky a kanalizácie. Bytový dom je v pôvodnom stave. Bytový dom je murovaný, preto základnú životnosť stanovujem na 100 rokov. 
 • Ohodnotenie: 5.600 eur 
 • Najnižšie podanie: 5.600 eur 
 • Minimálne prihodenie: 300 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 22. augusta 2019 o 15.00. hod. Obhliadka 2: dňa 23. augusta 2019 o 08.30. hod.