NOVÉ!!! DRAŽBA! 1 izbový byt na prízemí na ul. ARmádna 273/2 – JELŠAVA! DRAŽBA!!!!

 • Dátum konania dražby: 03.09.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 08.30 
 • Miesto konania:: Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - predmetný byt č. 13 sa nachádza vo vchode č. 2 na 1.NP (prízemí) v krajnej sekcii bytového domu súp.č. 273, je jednoizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov nebola zistená, skutočná výmera podľa zamerania je 36,10 m2, viď výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, kuchynská linka, sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Podľa nadobúdacej zmluvy je identifikované príslušenstvo, ktoré nie je stavebnou súčasťou domu v znení Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: kanalizačná a vodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu a prístupový chodník k domu. Ich všeobecná hodnota je rádovo v porovnaní s hodnotou bytu zanedbateľná, podiel na nej uvažujem započítaný do všeobecnej hodnoty bytu v spoluvlastníckom podiele bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu je podľa vlastníckych dokladov v 320/10000. 
 • Ohodnotenie: 4.990,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 4.990,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 300 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 26. augusta 2019 o 08.30. hod. Obhliadka 2: dňa 27. augusta 2019 o 12.00. hod.