VYDRAŽENÉ !!! 1 izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. Farská Lúka 1633/78 vo Fiľakove. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 16.09.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.45 
 • Miesto konania:: Mestský úrad mestskej časti Košice Západ, ul. Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, 3 poschodie, kancelária číslo 320, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: 2. opakovaná dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z jednej obytnej miestnosti, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a komory. Nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka vo výpočte vychádza z evidovaných výmer a poskytnutého znaleckého posudku č.59/2019 vypracovaný Ing.Ondrejom Kvetkom a s bytom v pôvodnom stave bez rekonštrukcie. 
 • Ohodnotenie: 9.200 eur 
 • Najnižšie podanie: 9.200 eur 
 • Minimálne prihodenie: 300 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 1000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 5.9. 2019 o 10.45. hod. Obhliadka 2: dňa 6.9. 2019 o 14.45. hod