VYDRAŽENÉ 1 izbový byt s príslušenstvom na 1.poschodí na ul. Študentská 1470/2 v Snine. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 29.07.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 09.15 hod 
 • Miesto konania:: Notársky úrad JUDr. Aleny Ondrušekovej ul. Alžbetina č. 32, 04001 Košice. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č. 5066/121 v Snine. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1956. 
 • Ohodnotenie: 7.400,00.-eur  
 • Najnižšie podanie: 7.400,00.-eur  
 • Minimálne prihodenie: 100 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 18. júla 2019 o 10.30. hod.Obhliadka 2: dňa 19. júla 2019 o 15.00. hod.