VYDRAŽENÉ! 3-izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. Ivana Krasku 11166/ v Revúcej. VYDRAŽENÉ!!!

 • Dátum konania dražby: 25.02.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 09.30 
 • Miesto konania:: Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie Slobody 14/18, 050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - predmetný byt č. 10 sa nachádza vo vchode č. 3 na 1.NP (prízemí) v krajnej sekcii bytového domu súp. č. 1116, je trojizbový s lodžiou. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a komora umiestnená na medziposchodí domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov nebola zistená, skutočná výmera podľa zamerania je 65,74 m2, viď výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény), vzduchotechnika, kuchynská linka, sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Podľa nadobúdacej zmluvy je identifikované príslušenstvo, ktoré nie je stavebnou súčasťou domu v znení Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: kanalizačná a vodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu a prístupový chodník k domu. Ich všeobecná hodnota je rádovo v porovnaní s hodnotou bytu zanedbateľná, podiel na nej sa uvažuje započítaný do všeobecnej hodnoty bytu v spoluvlastníckom podiele bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu je podľa vlastníckych dokladov v 672/10000. 
 • Ohodnotenie: 23.800,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 23.800,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 400eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 2000eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 18.februára 2019 o 09.00. hod. Obhliadka 2: dňa 19. februára 2019 o 17.00. hod.