VYDRAŽENÉ!!! 3 izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. K. Kuzmányho 2048/4 v Lučenci. VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 10.10.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00 hod. 
 • Miesto konania:: Mestský úrad Fiľakovo, ul. Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zasadacej miestnosti, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - byt č. 15 na prízemí bytového domu na ul. K. Kuzmányho, súpisné číslo: 2048, vchod: 4, zapísaný na LV č. 6458, nachádzajúci sa na parcele č. 2480 o výmere 719 m2, Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2048 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 81/2230, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec,  
 • Ohodnotenie: 42.900 eur 
 • Najnižšie podanie: 42.900 eur 
 • Minimálne prihodenie: 1000 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 5000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 01. októbra 2019 o 10.00. hod. Obhliadka 2: dňa 02. októbra 2019 o 14.30. hod.