UPUSTENIE! 4 izbový byt s príslušenstvom na 5.poschodí na ul. 1.mája 908/1 v Hnúšti. UPUSTENIE !!!

 • Dátum konania dražby: 29.07.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.45 hod. 
 • Miesto konania:: Notársky úrad JUDr. Alena Ondrušeková v Košiciach ul. Alžbetina č. 32,04001 Košice. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: - predmetný byt č. 10 sa nachádza vo vchode č. 1 na 7.NP (6.p.) bytového domu súp. č. 908, je štvorizbový s predsadenou lodžiou. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, druhé WC a pivnica umiestnená v 2.NP domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov (čiastočný výpis z LV č. 1870) je 88,60 m2, skutočná výmera podľa pôdorysnej schémy je 89,36 m2 (rozdiel spôsobený rozdielnou metodikou výpočtu), viď výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény), vzduchotechnika, kuchynská linka, elektrický sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt.  
 • Ohodnotenie: 10.500.- eur 
 • Najnižšie podanie: 10.500.- eur 
 • Minimálne prihodenie: 200 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 22. júla 2019 o 13.00. hod. Obhliadka 2: dňa 23. júla 2019 o 09.00. hod.