VYDRAŽENÉ ! . 4-izbový byt s príslušenstvom na 7 poschodí na ul. Rúbanisko III 2904/26v Lučenci VYDRAŽENÉ !!!

 • Dátum konania dražby: 29.03.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00 
 • Miesto konania:: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: predmetný byt č. 47 sa nachádza vo vchode č. 26 na 8.NP (7.p.), najvyššom podlaží bytového domu súp. č. 2904, je štvorizbový so zapustenou lodžiou. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, druhé WC a pivnica umiestnená v 1.PP domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov (čiastočný výpis z LV č. 6674) je 84,00 m2, skutočná výmera podľa zamerania je 84,14 m2 (rozdiel spôsobený zaokrúhľovaním), viď výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény), vzduchotechnika, kuchynská linka, elektrický sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Podľa nadobúdacej zmluvy je identifikované príslušenstvo, ktoré nie je stavebnou súčasťou domu v znení Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: kanalizačná a vodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu a prístupový chodník k domu. Ich všeobecná hodnota je rádovo v porovnaní s hodnotou bytu zanedbateľná, podiel na nej uvažujem započítaný do všeobecnej hodnoty bytu v spoluvlastníckom podiele bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu je podľa vlastníckych dokladov v 84/9769. Podrobný popis stavu a vybavenia bytu: V čase obhliadky bol byt v primeranom stave zodpovedajúcom veku domu a bytu a bežnej údržbe. Byt je v pôvodnom stave bez vykonanej rekonštrukcie, má len vymenené plastové okná (3 ks v roku 2012), povrchy podláh (2012) a vymenenú kuchynskú linku (2019). Stropy a steny bytu sú upravené hladkými omietkami, podlahy sú pokryté laminátovými plávajúcimi podlahami, v kúpeľni a WC PVC krytinami. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, rozvod vody a kanalizácia sú vedené v inštalačných jadrách za WC. Dvere sú dyhované, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami, čiastočne pôvodné drevené zdvojené. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva, nerezový drez s pákovou batériou, plynový sporák s elektrickou rúrou a odsávač pár. Za kuchynskou linkou je keramický obklad. Kúpeľňa je vybavená plechovou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom, v menšom WC je stojaca kombi misa, vo väčšom WC stojacia kombi misa a keramické umývadlo. Bytové jadrá sú pôvodné umakartové, vodovodné batérie obyčajné. Byt je bez zjavných poškodení, v čase obhliadky bol obývaný. 
 • Ohodnotenie: 24.200,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 24.200,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 200 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 1000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 19.marca 2019 o 10.00. hod. Obhliadka 2: dňa 20.marca 2019 o 13.00. hod.