NOVÉ !!!!DRAŽBA !!! 5- izbový byt s príslušenstvom na 2. poschodí na ul. Rovienka 1286/8 v Kokave nad Rimavicou !!! NOVÉ DRAŽBA !!!

 • Dátum konania dražby: 27. marca 2020 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00. hod.  
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Prvá dražba 
 • Opis predmetu: - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Pozostáva z piatich obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC. Evidovaná podlahová plocha bytu je 100,88 m2. Vo výpočte sa uvažuje s bytom v pôvodnom stave pre neumožnenie vnútornej obhliadky 
 • Ohodnotenie: 29.500 eur 
 • Najnižšie podanie: 29.500 eur 
 • Minimálne prihodenie: 500 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 16. marca 2020 o 09.30. hod. Obhliadka 2: dňa 17. marca 2020 o 14.00. hod.