UPUSTENIE ! Nebytový priestor č.1A-9 prízemí bytového domu na ul. Dostojevského 3313/12, v POPRADE. UPUSTENIE !!!

 • Dátum konania dražby: 18.02.2019 
 • Čas otvorenia dražby: 08.30 hod. 
 • Miesto konania:: Notársky úrad JUDr. Aleny Ondrušekovej ul. Alžbetina č. 32, 04001 Košice. 
 • Opakovanie dražby: prvá dražba 
 • Opis predmetu: objekt "obchody a služba časť "B" je osadený na rovinatom teréne na parc.č.2993/986, k.ú. Poprad, obec Poprad. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1989. 
 • Ohodnotenie: 65.600,00 eur  
 • Najnižšie podanie: 65.600,00 eur  
 • Minimálne prihodenie: 500 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 5000 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 12.februára 2019 o 12.00. hod. Obhliadka 2: dňa 13.februára 2019 o 10.00. hod.