UPUSTENIE!!! rodinný dom s príslušenstvom so súpisným číslom 976 v PAPRADNE!!! UPUSTENIE !!!

    

 • Dátum konania dražby: 15.novembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 12.00. hod.  
 • Miesto konania:: Penzión Royal ulica Hliník nad Váhom č. 69, 014 01 Bytča, notár ktorý osvedčí dražbu JUDr. Ján Prazňák, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné. 
 • Opakovanie dražby: Prvá dražba 
 • Opis predmetu: - prízemný, drevený rodinný dom. Základy betónové monolitické bez izolácie, obvodové steny drevené s vonkajšou brizolitovou omietkou, vnútorné priečky z tehál, strop rovný. Strecha domu je valbová, krov drevený, krytina z natavených pásov, oplechovanie strechy úplné z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy z PVC, dlažby cementový poter, okná drevené, vstupné dvere z tvrdého dreva, vnútorné interiérové dvere drevené osadené do drevených zárubní. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo a el.energiu, elektroinštalácia svetlená aj motorická. Dom nie je napojená na verejný rozvod vody, zemného plynu a kanalizácie. 
 • Ohodnotenie: 5.800,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 5.800,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 200 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom  
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 4.novembra 2019 o 09.00. hod. Obhliadka 2: dňa 5. novembra 2019 o 17.00. hod.