VYDRAŽENÉ !!! 1 izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. 9.mája 329/2 v Jelšave. VYDRAŽENÉ!!!

 • Dátum konania dražby: 03. decembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 10.45. hod.  
 • Miesto konania:: Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska Lidl 
 • Opakovanie dražby: prvá 
 • Opis predmetu: Predmetný byt č. 11 sa nachádza vo vchode č. 2 na 1.NP (prízemí) v stredovej sekcii bytového domu súp. č. 329, je jednoizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov je 29,65 m2 (zmluva o prevode vlastníctva bytu), skutočnú výmeru nebolo možné zistiť, pretože nebola umožnená obhliadka interiéru bytu. 
 • Ohodnotenie: 2.900 € 
 • Najnižšie podanie: 2.900 € 
 • Minimálne prihodenie: 100 € 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 € 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom  
 • Obhliadka predmetu dražby: 21. novembra 2019 o 08.00. hod. 22. novembra 2019 o 13.00. hod.