PRIPRAVUJEME !!! DRAŽBA ! 1 izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. Jesenského 356/4 v Jelšave. PRIPRAVUJEME!!!

 • Dátum konania dražby: Pripravujeme 
 • Čas otvorenia dražby: Pripravujeme 
 • Miesto konania:: Pripravujeme 
 • Opakovanie dražby: prvá 
 • Opis predmetu: Predmetný byt č. 24 sa nachádza vo vchode č. 4 na 1.NP (prízemí) v krajnej sekcii bytového domu súp. č. 356, je jednoizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica v podzemnom podlaží bytového domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov je 58,70 m2 (zmluva o prevode vlastníctva bytu), skutočnú výmere nebolo možné zistiť, pretože nebola umožnená obhliadka interiéru bytu. 
 • Ohodnotenie: 5.100 € 
 • Najnižšie podanie: 5.100 € 
 • Minimálne prihodenie: 300 € 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 800 € 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Pripravujeme