VYDRAŽENÉ !!!OPAKOVANÁ DRAŽBA !!2 izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. Jesenského 356/1 v Jelšave. OPAKOVANÁ DRAŽBA!!!VYDRAŽENÉ!!!

 • Dátum konania dražby: 30. decembra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 14.00. hod.  
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Opakovaná dražba 
 • Opis predmetu: Predmetný byt č. 1 sa nachádza vo vchode č. 1 na 1.NP (prízemí) v stredovej sekcii bytového domu súp. č. 356, je dvojizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica v podzemnom podlaží bytového domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov je 70,76 m2 (zmluva o prevode vlastníctva bytu), skutočnú výmeru nebolo možné zistiť, pretože nebola umožnená obhliadka interiéru bytu. 
 • Ohodnotenie: 6.100 € 
 • Najnižšie podanie: 6.100€ 
 • Minimálne prihodenie: 100 € 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 € 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 19. decembra 2019 o 14.00. hod.