VYDRAŽENÉ !!! OPAKOVANÁ DRAŽBA ! 1 izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. Armádna 273/2 v Jelšave. VYDRAŽENÉ!!!

 • Dátum konania dražby: 31. októbra 2019 
 • Čas otvorenia dražby: 09.00. hod. 
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Opakovaná dražba 
 • Opis predmetu: Predmetný byt č. 13 sa nachádza vo vchode č. 2 na 1.NP (prízemí) v krajnej sekcii bytového domu súp. č. 273, je jednoizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa vlastníckych dokladov nebola zistená, skutočná výmera podľa zamerania je 36,10 m2, výpočtová časť a náčrt pôdorysu bytu v prílohách posudku. 
 • Ohodnotenie: 4.990 € 
 • Najnižšie podanie: 4.990 € 
 • Minimálne prihodenie: 100 € 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500 € 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 24. októbra 2019 o 09.00. hod. Obhliadka 2: dňa 25.októbra 2019 o 13.00. hod.