UPUSTENIE !!! 3 izbový byt s príslušenstvom na prízemí na ul. Lúčna 819/5 vo Vranove nad Topľou . UPUSTENIE !!!

  • Dátum konania dražby: 29.07.2019 
  • Čas otvorenia dražby: 10.00 
  • Miesto konania:: Notársky úrad JUDr. Aleny Ondrušekovej, ul. Alžbetina č. 32, 040 01 Košice. 
  • Opakovanie dražby: prvá dražba 
  • Opis predmetu: - Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.3006/92, k.ú.Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1990. 
  • Ohodnotenie: 30.900,00.-eur  
  • Najnižšie podanie: 30.900,00.-eur  
  • Minimálne prihodenie: 300 eur 
  • Výška dražobnej zábezpeky: 3.000,00.- eur 
  • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom