VYDRAŽENÉ !!! 2- izbový byt s príslušenstvom na 1. poschodí na ul. Bottova 1141/12 vo Fiľakove !!! VYDRAŽENÉ !!!

  

 • Dátum konania dražby: 17.februára 2020 
 • Čas otvorenia dražby: 10.45. hod.  
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Prvá dražba 
 • Opis predmetu: -uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodíí - II. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 73,89 m2. Byt sa oceňuje v pôvodnom stave, nakoľko vnútorná obhliadka nebola umožnená. Uvádzaná podlahová plocha na LV je 111,80m2, preto sa predpokladá, že rozdiel podlahových plôch vo výmere tvorí pivnica 
 • Ohodnotenie: 3.090,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 3.090,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 100,00 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 500,00 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 632019 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne. 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 20. januára 2020 o 10.30. hod. Obhliadka 2: dňa 21. januára 2020 o 15.00. hod.