VYDRAŽENÉ !!! byt s príslušenstvom na 4. poschodí na ul. 29.augusta 95/19 v Handlovej !!! VYDRAŽENÉ !!!

  

 • Dátum konania dražby: 29. januára 2020 
 • Čas otvorenia dražby: 10.00. hod.  
 • Miesto konania:: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí 
 • Opakovanie dražby: Prvá  
 • Opis predmetu: uvedená bytová jednotka sa nachádza na 4.poschodí - V. NP. Evidovaná úžitková plocha bytu je 55,70 m2, vo výpočte sa vychádza z evidovanej plochy a s pôvodným stavom bytu, nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka bytu 
 • Ohodnotenie: 16.500,00 eur 
 • Najnižšie podanie: 16.500,00 eur 
 • Minimálne prihodenie: 500,00 eur 
 • Výška dražobnej zábezpeky: 3.000,00 eur 
 • Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby 3. banková záruka 4. notárska úschova Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 
 • Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: dňa 16. januára 2020 o 10.30. hod. Obhliadka 2: dňa 17. januára 2020 o 15.00. hod.