Dátum konania dražby: 3. mája 2021

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí

Opakovanie dražby: Prvá dražba

Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností,
kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a komory. Evidovaná podlahová plocha bytu je 51,80 m2 vo
výpočte vychádzam z evidovanej plochy a s pôvodným stavom bytu, nakoľko nebola umožnená
vnútorná obhliadka bytu.

Ohodnotenie: 18.900 eur

Najnižšie podanie: 18.900 eur

Minimálne prihodenie: 300 eur

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 19. apríla 2021 o 10.30. hod.

Obhliadka 2: dňa 20. apríla 2021 o 15.00. hod.

VYDRAŽENÉ! 2-izbový byt na ul. 29. Augusta v Handlovej!