Dátum konania dražby: 10.augusta 2021

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí

Opakovanie dražby: Prvá dražba

Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 8.poschodí. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 51,71 m2 vo výpočte vychádzam z evidovanej plochy a s pôvodným stavom bytu, nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka bytu. Bytový dom je panelový, základná životnosť je stanovená na 80 rokov.

Ohodnotenie: 15.000 €

Najnižšie podanie: 15.000 €

Minimálne prihodenie: 500 eur

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 02. augusta 2021 o 10.15. hod.

Obhliadka 2: dňa 04. augusta 2021 o 15.15. hod.

 

VYDRAŽENÉ! 2 – izbový byt na ul. Farská Lúka 1714/30 vo FIĽAKOVE!