Dátum konania dražby: 10. augusta 2021

Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.320 na 3. poschodí

Opakovanie dražby: Prvá dražba

Opis predmetu: Uvedená bytová jednotka sa nachádza na prízemí. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a pivnice. Byt je čiastočne rekonštruovaný.

Ohodnotenie4.002 €

Najnižšie podanie: 4.002 €

Minimálne prihodenie: 100 eur

Výška dražobnej zábezpeky: 500 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 28. júla 2021 o 11.15. hod.

Obhliadka 2: dňa 29. júla 2021 o 14.15. hod.

 

   

 

VYDRAŽENÉ! 2 – izbový byt na ul. ŽELEZNIČNÁ 1190/38 vo FIĽAKOVE!