Profil našej spoločnosti

Obchodná spoločnosť VIAM – dražobná spoločnosť, s.r.o. vznikla  ako vysoko  špecializovaný subjekt so zameraním na organizovanie verejných dobrovoľných dražieb v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení neskorších predpisov s cieľom uspokojiť pohľadávky záložných veriteľov, teda uhradenie rôznych nedoplatkov a pozdĺžností, ktoré neplatiči voči záložným veriteľom  majú. Číslo živnostenského registra na vykonávanie koncesnej živnosti organizovanie dobrovoľných dražieb 820-63458 vedené pod číslom konania č.OU-KE-OZP1-2013/08447-3.

Samozrejmosťou pre nás je v súvislosti s organizáciou dražieb  komplexný právno-poradenský servis a kvalitné zmluvné portfólio. Požiadavky klientov vždy vopred právne analyzujeme, tak aby boli objektívne možné s cieľom maximalizácie úspešnosti  procesu dobrovoľnej dražby a predchádzaniu prípadným sporom.

 VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o. pri výkone svojej činnosti kladie najväčší dôraz na vysokú odbornosť, kvalitu, rýchlosť a efektivitu  poskytovaných služieb ako aj  etiku, diskrétnosť a blízky kontakt s klientom s cieľom okamžitej reakcie na jeho požiadavky počas organizovania dobrovoľnej dražby s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti klienta. Služby sa snažíme poskytovať vždy tak, aby klientom vznikali čo najnižšie náklady. Vždy sa usilujeme maximálne efektívne vyhovieť všetkým predstavám a požiadavkám klienta a zorganizovať dražbu veľmi rýchlo, s cieľom dosiahnuť pre neho čo najväčší zisk.

Náš tím odborníkov sa skladá zo skúsených licitátorov a právnikov. Úzko spolupracujeme s odborníkmi z oblasti legislatívy, znalcami a renomovanými notármi, ktorých účasť je nevyhnutná k úspešnému zakončeniu dražby.

Mgr. Igor Hricík konateľ spoločnosti