Dátum konania 2. opak.dražby: 04.09.2023

Čas konania 2.opak dražby: 10.00 hod

Opakovanie dražby: 2. opakovaná dražba

Miesto konania dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby: Polyfunkčný dom, súpisné číslo 2740 na parc. č. 7017/9 a pozemky podľa LV č. 9244 na parc. č. 7017/9 a podľa LV č. 10489 na parc. č. 7013/2, 7017/29, 7017/47, 7017/48, k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec

Najnižšie podanie:  634.000 eur

Minimálne prihodenie: 1.000 eur

Dražobná zábezpeka:   10.000 eur

Možnosť zníženia ceny.

Obhliadky po dohode.

Uvedený pozemok aj objekt je vhodný na predajné priestory, sklady a podobne.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

 

!NEVYDRAŽENÉ! DRAŽBA POLYFUNKČNÝ DOM V LUČENCI S POZEMKAMI!