Dátum konania 3. opak.dražby: 28.11.2023

Čas konania 3.opak dražby: 10.00 hod

Opakovanie dražby: 3. opakovaná dražba

Miesto konania 3. opak dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01, Lučenec, priebeh dražby overí Notársky úrad, JUDr. Ján Šimov,  Banícka 703/14, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 51040085

Predmet dražby: Polyfunkčný dom, súpisné číslo 2740 na parc. č. 7017/9 a pozemky podľa LV č. 9244 na parc. č. 7017/9 a podľa LV č. 10489 na parc. č. 7013/2, 7017/29, 7017/47, 7017/48, k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec

Najnižšie podanie:  634.000 eur

Minimálne prihodenie: 1.000 eur

Dražobná zábezpeka:   10.000 eur

Zníženie ceny z najnižšieho podania o 50%

Obhliadky po dohode.

Uvedený pozemok aj objekt je vhodný na predajné priestory, sklady a podobne.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

 

NEVYDRAŽENÉ!3.OPAKOVANÁ DRAŽBA POLYFUNKČNÝ DOM V LUČENCI S POZEMKAMI!