Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ulica 1. mája 1094/

17A, 031 01 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová.

Opakovanie dražby: opakovaná dražba

Predmet dražby:

dražba pozemkov uvedených na liste vlastníctva 205:

  • Pozemok označený ako pracela reg. ,,C“ KN č.12/5, o výmere 527m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 231/3, o výmere 24 085m2, druh pozemku: orná pôda
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 232/2, o výmere 1 044 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 232/7, o výmere 26 080m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 233/2, o výmere 4 185m2, druh pozemku: orná pôda
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 233/3, o výmere 16m2, druh pozemku: orná pôda
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 233/4, o výmere 262m2, druh pozemku: ostatná plocha
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 234/2, o výmere 12 586m2, druh pozemku: orná pôda
  • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 235/3, o výmere 20 864m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast

Ohodnotenie: 85.900 €

Minimálne prihodenie: 1.000 €

Dražobná zábezpeka: 10.000 €

 

! PRIPRAVUJEME OPAKOVANÚ DRAŽBU POZEMKOV V OBCI BLAŽOVCE!