Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, ulica 1. mája 1094/

17A, 031 01 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová.

Opakovanie dražby: opakovaná dražba

Predmet dražby: 

Dražba pozemkov uvedených na liste vlastníctva 5302, k.ú. Turany, obec Turany, okres Martin. Jedná sa o ornú pôdu. 

 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č.3585/3, o výmere 14m2, druh pozemku: orná pôda,
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/6, o výmere 1214m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/9, o výmere 3784m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/10, o výmere 2947m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/26, o výmere 363m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/27, o výmere 940m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3590/28, o výmere 117m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3592/1, o výmere 204m2, druh pozemku: ostatná plocha
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/10, o výmere 72m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/11, o výmere 1244m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/12, o výmere 612m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/21, o výmere 116m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/22, o výmere 10m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/23, o výmere 45m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/24, o výmere 471m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č.3595/25, o výmere 1001m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 3595/26, o výmere 158m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 2496/1, o výmere 80m2, druh pozemku: orná pôda
 • Pozemok označený ako parcela reg. ,,C“ KN č. 2496/3, o výmere 83m2, druh pozemku: orná pôda

Ohodnotenie: 87.800 €

Minimálne prihodenie: 1.000 €

Dražobná zábezpeka: 10.000 €

 

 

! PRIPRAVUJEME OPAKOVANÚ DRAŽBU POZEMKOV V OBCI TURANY!