VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o., zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:   

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby formou
 1. registra Dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR www.notar.sk,
 2. Obchodného vestníka,
 3. inzercie vo všetkých regionálnych denníkoch s pôsobnosťou pre všetky regióny v rámci Slovenskej republiky.pozvaní formou e-mailovej komunikácie s možnými záujemcami o predmet dražby
 4. web stránky dražobníka www.viamdrazobnaspolocnost.eu a iných verejne prístupných tabulí a oznamov.
 • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia
 • poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
 • Speňažovanie majetku formou vykonania dobrovoľnej dražby ( § 92 ods.1, písm. b, zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii )
 • Prevod vlastníctva majetku obce formou dobrovoľnej dražby
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • možnosť odkúpenia pohľadávok

Pre našich klientov organizujeme dražby:

 • hnuteľného majetku
 • nehnuteľného majetku
 • podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky
 • pohľadávok a ostatných majetkových práv

cenník od 1.1.2015