Dátum konania dražby:  10.01.2023

Čas otvorenia  dražby: 13.00 hod.

Opakovanie dražby:prvá dražba

Miesto konania dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec, priebeh opakovanej dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné

Predmet dražby:

– byt č. 103 na 1. poschodí bytového domu na ul. Rúbanisko I/1,2,3,4,5,6,7,8, súpisné číslo: 2180, vchod: 8, zapísaný na LV č. 6401, nachádzajúci sa na parcele č. 5113 o výmere 1856 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 442 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 55/6200, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec

Miesto konania dražby:

Radnica – Mestské múzeum Lučenec, Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec, priebeh opakovanej dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné

Predmet dražby:

– byt č. 2 na prízemí bytového domu na ul. Rúbanisko I/ súpisné číslo: 2180, vchod: 1, zapísaný na LV č. 6401, nachádzajúci sa na parcele č. 5113 o výmere 1856 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 442 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5414, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 55/6200, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, Okresný úrad Lučenec

Najnižšie podanie: 37.000 eur

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka:  1.000 eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN: SK 8309000000005051982967

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste trvania dražby

3. banková záruka

4. notárska úschova

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1: dňa 02.januára 2023 o 12.00. hod.

Obhliadka 2: dňa 03.januára 2023 o 15.00. hod.

! VYDRAŽENÉ! 2-izbový byt v Lučenci ul. Rúbanisko I/2180/8! VYDRAŽENÉ!