Dátum konania dražby: 09.08.2024

Čas otvorenia  dražby: 09.00 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Miesto konania dražby:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.317 na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

Predmetom dražby je súbor pozemkov v k.ú. Kračúnovce a to :

  • LV č.973 parcela EKN č. 122/21, E-KN výmera 57 657 m2, druh pozemku: lesný pozemok

v spoluvlastníckom podiele 5/24, výmera v podiely 12011,88 m2, k.ú. Kračúnovce

LV č.979 parcela EKN č. 124, E-KN výmera 75 231 m2, druh pozemku: lesný pozemok

v spoluvlastníckom podiele 40/6880, výmera v podiely 437,39 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.980 parcela EKN č. 125, E-KN výmera 155 783 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,

v spoluvlastníckom podiele 40/7840, výmera v podiely 794,81m2, k.ú. Kračúnovce

LV č.1013 parcela EKN č. 127, E-KN výmera 9 277 m2, druh pozemku: orná pôda,

v spoluvlastníckom podiele 1/32, výmera v podiely 289,91 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1013 parcela EKN č. 165/18, E-KN výmera 3831 m2, druh pozemku: ostatná plocha,

v spoluvlastníckom podiele 1/32, výmera v podiely 119,72 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1249 parcela EKN č. 164/1, E-KN výmera 5154 m2, druh pozemku: orná pôda,

v spoluvlastníckom podiele 1/32, výmera v podiely 161,06 m2, k.ú. Kračúnovce

Opis predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Kračúnovce a sú zapísané na LV č.973, 979, 980, 1013 a 1249.

Najnižšie podanie: 10.100 eur.

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka: 1.000 eur

 

DRAŽBA LESNÝCH POZEMKOV, KRAČÚNOVCE!