Dátum konania dražby: 09.08.2024

Čas otvorenia  dražby: 09.45 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Miesto konania dražby:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.317 na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

Predmetom dražby je súbor pozemkov v k.ú. Kračúnovce a to :

  • LV č.1254 parcela EKN č. EKN 220/2, výmera 1073 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,

v spoluvlastníckom podiele 1/32, výmera v podiely 33,53 m2, k.ú. Kračúnovce

 

Opis predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Kračúnovce a sú zapísané na LV č.973, 979, 980, 1013 a 1249.

Najnižšie podanie: 410 eur.

Minimálne prihodenie: 100 eur

Dražobná zábezpeka: 100 eur

DRAŽBA POZEMKU TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, KRAČÚNOVCE!