Dátum konania dražby: 09.08.2024

Čas otvorenia  dražby: 10.30 hod

Opakovanie dražbyprvá dražba

Miesto konania dražby:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č.317 na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Predmet dražby:

Predmetom dražby je súbor pozemkov v k.ú. Kračúnovce a to :

  • LV č.720 parcela č. 213/1, výmera 11283 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 48/156, výmera v podiely 3471,69 m2, k.ú. Kračúnovce

 

  • LV č.1013 parcela č. 148/1, výmera 9933 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 310,41m2, k.ú. Kračúnovce

 

  • LV č.1013 parcela č. 148/2, výmera 3860 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 120,63 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1013 parcela č. 181, výmera 9662 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 301,94 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1013 parcela č. 198/1, výmera 5576 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 174,25 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1013 parcela č. 198/2, výmera 2799 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 87,47 m2, k.ú. Kračúnovce

LV č.1249 parcela č. 164/2, výmera 3171 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 99,09 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1254 parcela č. 220/1, výmera 7583 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/32, výmera v podiely 236,97 m2, k.ú. Kračúnovce

  • LV č.1264 parcela č. 193/3, výmera 7775 m2, druh pozemku: orná pôda, v spoluvlastníckom

podiele 1/16, výmera v podiely 485,94 m2, k.ú. Kračúnovce

Opis predmetu dražby:

Hodnotené pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce Kračúnovce, v okrese Svidník. Kračúnovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Močarnice a Topole pred ústim do Tople. Realitný trh s poľnohospodárskou pôdou v oceňovanej lokalite zaznamenáva zvýšený dopyt. Dopyt prevyšuje ponuku. Miesta hodnotených parciel nie sú zaťažené negatívnymi vplyvmi.

Najnižšie podanie: 2.890 eur.

Minimálne prihodenie: 500 eur

Dražobná zábezpeka: 500 eur

DRAŽBA POZEMKOV ORNÁ PÔDA, KRAČÚNOVCE!